شهرک ایزد شهر جزو اولین مجتمع هایی است که از ابتدای تاسیس دارای اساسنامه بوده و کلیه امورات آن بر اساس این اساسنامه صورت پذیرفته است .

 اساسنامه از لینک زیر قابل دریافت است : 

pdfفایل اساسنامه قدیمی شهرک

 

 

 

با ایجاد شرایط جدید و تغییرات در قوانین لزوم بازنگری و اصلاح اساسنامه ضرورت دارد لذا هیئت مدیره با مسولیت تدوین اساسنامه جدید ماموریت تهیه آن را بر عهده دارد.

pdfفایل اساسنامه پیشنهادی جدید