شهرک ایزد شهر جزو اولین شهرکهای مدرن کشور است که با همت مالکان که از ابتدای تاسیس دارای اسانامه بوده و کلیه امورات آن بر اساس این اساسنامه صورت پذیرفته است .

با ایجاد شرایط جدید و تغییرات در قوانین لزوم بازنگری و اصلاح اساسنامه ضرورت دارد لذا هیئت مدیره با مسئولیت تدوین اساسنامه جدید ماموریت تهیه آن را بر عهده دارد.