با توجه به آخرین تغییرات آگهی روزنامه :

آقای سعید طالبی به سمت رییس هییت مدیره 

آقای صمد محرر پور به عنوان نایب رییس 

آقای مهدی نورمحمدی به سمت خزانه دار 

خانم مهناز هاشمی به عنوان منشی هییت مدیره

انتخاب و تعیین شدند.

کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضای رییس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر سازمان معتبر بوده و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر سازمان معتبر است

شرح وظایف هیئت مدیره عبارت است از: